Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Vyhlásenie výberového konania

Obec Sedliacka Dubová ako zriaďovateľ Materskej školy v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení nie-ktorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Materskej školy, v Sedliackej Dubovej

Kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požia-davky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - od 1.1.2017 sa vyžaduje absolvovanie 1. atestácie.
Podrobné informácie o podkladoch a termíne pre podanie prihlášky do výberového konania si stiahnite v súbore pdf.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy Vyhlásenie výberového konania