Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce

Obec Sedliacka Dubová so sídlom Sedliacka Dubová č.157 v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Sedliackej Dubovej zo dňa 27.10.2016 zverejňuje:

zámer priameho odpredaja svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk

na odkúpenie pozemkov (medzi sypárne) celkovo päť parciel.
Minimálna cena, za ktorú Obec Sedliacka Dubová ponúka na predaj vyššie uvedené nehnuteľnosti — pozemkov je stanovená vo výške 12,00 EUR (slovom: dvanásť eur) /m2.
Špecifické požiadavky: Úhrada celej kúpnej ceny pri podpise Kúpnej zmluvy (hotovosť, účet).
Kompletný zámer vrátane špecifikácie parciel a podmienky na predkladanie cenových ponúk si stiahnite vo formáte pdf.
Bližšie informácie môžete tiež získať na tel. č. 0903/550171 alebo osobne na Obecnom úrade v Sedliackej Dubovej.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce