Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Prieskum trhu – výzva na predkladanie ponúk

Obec Sedliacka Dubová v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako verejný obstarávateľ zverejňuje túto výzvu na predloženie ponuky na zabezpečenie verejného obstarávania pre zákazku:

Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom — lokalita Sedliacka Dubová

Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Skládka sa nachádza mimo zastavaného územia obce, za železničnou traťou, v mieste pod horou. Odpad (zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, nadrozmerné odpady, plasty, zmesový komunálny odpad) bol na skládku dlhodobo sypaný. Znečistená plocha 850 m2, množstvo odpadu cca 350 t.
Sanácia zahŕňa najmä zber, triedenie, recyklácia a uloženie odpadu a stavebné práce.
Predmet zákazky sa bude realizovať v rozsahu rozpočtu — výkaz/výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy.
Poznámka:
Prílohou tejto výzvy je Relevantná štúdia, ktorá bola vypracovaná na pôvodný zámer realizáciu projektu s investičnými nákladmi 68 882,69 € bez DPH, pri spolufinancovaní projektu (Environmentálny fond a vlastné zdroje obce).
Celkové náklady na sanáciu lokality podľa aktuálneho rozpočtu sú v čiastke 47 003,99 € bez DPH, čo je aj predpokladaná hodnota zákazky (PHZ podľa bodu 4 tejto výzvy). Aktuálne sa počíta s financovaním len z prostriedkov Environmentálneho fondu.
Namiesto vo výkaze výmer uvedených predmetov dodávky a materiálov, pri ktorých je event. uvedený obchodný názov, značka alebo konkrétny typ, je možné dodať aj iné — ekvivalentné predmety.
Celý dokument výzvy (14 strán vo formáte pdf) vrátane príloh si môžete stiahnuť z tohto odkazu.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy Prieskum trhu – výzva na predkladanie ponúk