Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Obecné zastupiteľstvo obce Sedliacka Dubová vyhlasuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

v súlade s § 18a odst.4 a odst. 8 písm a/zák. č. zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Sedliackej Dubovej.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Sedliacka Dubová zašle poštou alebo osobne odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami do 14.12.2017 do 13.00hod. na Obecnom úrade v Sedliackej Dubovej v uzavretej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra” , neotvárať

Úväzok na 2 hodiny týždenne

Požiadavky:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

- znalosť právnych predpisov upravujúcich činnosť územnej samosprávy

- písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania ( podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov )

- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

-výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)

Prihlásení uchádzači ktorí splnia podmienku zaradenia do výberová komisia obdržia pozvánku na výberové konanie.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy Obecné zastupiteľstvo obce Sedliacka Dubová vyhlasuje výberové konanie na funkciu