Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy

Obec Sedliacka Dubová v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, v Sedliackej Dubovej s nástupom od 01.09.2021.

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte: do 18. 06. 2021 do 15:00 hod., pri zaslaní poštou nerozhoduje dátum pečiatky podania, na adresu zriaďovateľa: Obec Sedliacka Dubová, Obecný úrad č. 157, 027 55 v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ MŠ - NEOTVÁRAŤ„ s uvedením odosielateľa.

Podrobné informácie si prečítajte v priloženom súbore (vyberov.pdf)

 

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy