Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Obecné zastupiteľstvo obce Sedliacka Dubová vyhlasuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

v súlade s § 18a odst.4 a odst. 8 písm a/zák. č. zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Sedliackej Dubovej.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Sedliacka Dubová zašle poštou alebo osobne odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami do 14.12.2017 do 13.00hod. na Obecnom úrade v Sedliackej Dubovej v uzavretej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra” , neotvárať

Úväzok na 2 hodiny týždenne

Požiadavky:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

- znalosť právnych predpisov upravujúcich činnosť územnej samosprávy

- písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania ( podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov )

- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

-výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)

Prihlásení uchádzači ktorí splnia podmienku zaradenia do výberová komisia obdržia pozvánku na výberové konanie.

Naša obec vo vysielaní na RTVS

RTVS odvysielala na druhom programe 11. novembra 2017 v rámci cyklu Encyklopédia slovenských obcí dokument o našej obci. Krátke video (12:46 min.), ktoré si môžete pozrieť v archíve RTVS zaujímavým spôsobom približuje Sedliacku Dubová od minulosti po súčasnosť.

 

Pozvánka na Posedenie dôchodcov

Pozvánka

Obecný úrad v Sedliackej Dubovej pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pozýva všetkých seniorov na „Posedenie dôchodcov”, ktoré sa uskutoční dňa 12. novembra (v nedeľu) o 16.00 hodine v zasadačke kultúrneho domu. O príjemnú atmosféru bude postarané zaujímavým kultúrnym programom a po ňom spoločným posedením s občerstvením.

Pozýva starosta obce i poslanci obecného zastupiteľstva

Výzva na predkladanie ponúk - skládka odpadu

Výzva na predkladanie ponúk - skládka odpadu

Obec Sedliacka Dubová ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO”) zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky „Odstránenie nelegálnej skládky odpadu”. K výzve uverejňujem všetky podklady na stiahnutie, vrátane kompletnej výzvy:

Kompletná výzva na predkladanie ponúk
Návrh na plnenie kritéria
Návrh zmluvy o dielo na zhotovenie stavby
Výkaz výmer

Kontakty na komunikáciu: Tel.: 043/589 42 51, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Výzva na predkladanie ponúk - kultúrny dom

Výzva na predkladanie ponúk - kultúrny dom

Obec Sedliacka Dubová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO”) zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky „Kultúrny dom a obecný úrad — stavebné úpravy” K výzve uverejňujem všetky podklady na stiahnutie, vrátane kompletnej výzvy:

Kompletná výzva na predkladanie ponúk
Návrh na plnenie kritéria
Návrh zmluvy o dielo na zhotovenie stavby
Výkaz výmer
Projektová dokumentácia (zip)

Kontakty na komunikáciu: Tel.: 043/589 42 51, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Výsledky volieb pre voľby do Žilinského samosprávneho kraja v našej obci

Počet voličov zapísaných v zozname voličov bolo 428. Na hlasovaní sa zúčastnilo 148 voličov, čo predstavuje účasť 37,6 percenta.

Poradie prvých troch kandidátov pri voľbe na predsedu Žilinského samosprávneho kraja u nás bolo nasledovné:
Erika Jurinová – 91 hlasov
Juraj Blanár – 23 hlasov
Marián Murín – 17 hlasov
Poradie prvých troch kandidátov pri voľbe do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja u nás bolo nasledovné:
Ján Beňuš – 67 hlasov
Ján Sedliak – 44 hlasov
Zdenko Kubáň – 37 hlasov
Podrobné výsledky hlasovania v našej obci si môžete pozrieť v samostatnom súbore vo formáte pdf (dve strany).

V okrese boli zvolení a stávajú sa poslancami za Dolný Kubín kandidáti Ľubomír Bláha, Ján Prílepok a Zdenko Kubáň. Za predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja bola zvolená Erika Jurinová.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy