Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Plánované kultúrno-spoločenské akcie na prelome rokov 2017/2018


Na prelome rokov pozývame občanov na plánované kultúrno-spoločenské akcie

Pred koncom roka 2017

30. 12. 2017 Divadlo z Veličnej Bytčianka z doliny 16:00 hod
31. 12. 2017 Silvestrovský batôžkový ples (prihlásiť sa treba u Patrika Zrnčíka na telefónnom čísle: 0918156027)

V novom roku 2018

6. 1. 2018 Turnaj v šachu a v dáme
20. 1. 2018 Lyžiarsky prechod chotárom
3. 2. 2018 Karneval pre deti i dospelých
18. 2. 2018 Fašiangy

Vydali sme koncoročné číslo obecných novín Žiar

 Na úvodnej stránke popri prianí na vianočný čas a do nového roka 2018 je stručná informácia o ostatnom rokovaní OZ. V čísle nájdete priehľad činnosti obecného úradu a informácie o projektoch (podaných i zrealizovaných).

Ako v každom čísle sú i v tomto články venované športu, kultúre, hasičskému zboru, alebo seniorom. Nájdete tu sumárne tabuľky o účinkovaní v stolnom tenise i vo futbale.

Na zadnej strane je exkurz do histórie Vianočných sviatkov u nás i vo svete, dočítate sa o prvej vianočnej pohľadnici i o tom odkedy sa zdobí počas Vianoc vianočný stromček.

Celé číslo si môžete pozrieť vo formáte pdf, alebo stiahnuť do počítača. Prajeme príjemné čítanie.

Združenie Euroregión Tatry spracovalo ďalšie projektové dokumentácie!

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo ešte v novembri 2016 Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý je zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2016. Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre projekt pod názvom Spracovanie projektových dokumentácií na území Euroregiónu „Tatry”

Boli vypracované: 1. Dvojstupňová dokumentácia v Dlhej nad Oravou  projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby, 2. Dvojstupňová dokumentácia v Krivej  projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby, 3. Dvojstupňová dokumentácia v Sedliackej Dubovej  projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby a 4. Dvojstupňová dokumentácia v Chmeľnici  projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby. Prečítajte si celú, podrobnú informáciu o projekte.

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky”

Obecné zastupiteľstvo obce Sedliacka Dubová vyhlasuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

v súlade s § 18a odst.4 a odst. 8 písm a/zák. č. zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Sedliackej Dubovej.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Sedliacka Dubová zašle poštou alebo osobne odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami do 14.12.2017 do 13.00hod. na Obecnom úrade v Sedliackej Dubovej v uzavretej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra” , neotvárať

Úväzok na 2 hodiny týždenne

Požiadavky:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

- znalosť právnych predpisov upravujúcich činnosť územnej samosprávy

- písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania ( podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov )

- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

-výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)

Prihlásení uchádzači ktorí splnia podmienku zaradenia do výberová komisia obdržia pozvánku na výberové konanie.

Naša obec vo vysielaní na RTVS

RTVS odvysielala na druhom programe 11. novembra 2017 v rámci cyklu Encyklopédia slovenských obcí dokument o našej obci. Krátke video (12:46 min.), ktoré si môžete pozrieť v archíve RTVS zaujímavým spôsobom približuje Sedliacku Dubová od minulosti po súčasnosť.

 

Pozvánka na Posedenie dôchodcov

Pozvánka

Obecný úrad v Sedliackej Dubovej pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pozýva všetkých seniorov na „Posedenie dôchodcov”, ktoré sa uskutoční dňa 12. novembra (v nedeľu) o 16.00 hodine v zasadačke kultúrneho domu. O príjemnú atmosféru bude postarané zaujímavým kultúrnym programom a po ňom spoločným posedením s občerstvením.

Pozýva starosta obce i poslanci obecného zastupiteľstva

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy