Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Monografia obce vo formáte pdf

Vážení občania a priatelia obce.

V súvislosti s faktom, že v roku 2017 si pripomíname 620. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci rozhodli sme sa sprístupniť v elektronickej forme skromnú monografiu obce, ktorú sme vydali pri príležitosti 600. výročia v roku 1997.

Monografia má len 98 strán ale v stručnosti popisuje základné okruhy týkajúce sa histórie, kultúry a života v obci tak, ako plnohodnotné monografie, ktoré sa vydávajú v súčasnosti. Nájdete tu teda informácie o prírodnom prostredí, o osídlení a histórii od praveku, cez staršie dejiny a dejiny po roku 1945 až do roku vydania (1997). Neobsahuje najnovšie dejiny posledných 20 rokov. Dočítate sa o cirkevných dejinách a pôvodnej architektúre. V závere sú nárečové ukážky a prehľad významných osobností, ktoré sa v obci narodili.

Knihu si môžete pozerať priamo z internetu kliknutím na obrázok alebo na tento linkMôžete si ju tiež stiahnuť do počítača a pozerať aj v čase, kedy nie ste pripojení na internet. V tom prípade je prezeranie a čítanie pohodlnejšie a nie ste závislí na kvalite internetového pripojenia.

Veríme, že táto forma komplexnejšej historických informácií o obci vám bude užitočná do času než sa nám podarí získať zdroje a pripraviť novú, modernú rozsiahlu monografiu.

Inzerát obecného úradu

Obecný úrad odpredá osobný automobil FABIA COMBI. Cena 700 eur. Stav tachometra 240 000 km, rok výroby 2002. Prihlásiť sa treba na č. t.: 0903550171.

Prieskum trhu – výzva na predkladanie ponúk

Obec Sedliacka Dubová v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako verejný obstarávateľ zverejňuje túto výzvu na predloženie ponuky na zabezpečenie verejného obstarávania pre zákazku:

Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom — lokalita Sedliacka Dubová

Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Skládka sa nachádza mimo zastavaného územia obce, za železničnou traťou, v mieste pod horou. Odpad (zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, nadrozmerné odpady, plasty, zmesový komunálny odpad) bol na skládku dlhodobo sypaný. Znečistená plocha 850 m2, množstvo odpadu cca 350 t.
Sanácia zahŕňa najmä zber, triedenie, recyklácia a uloženie odpadu a stavebné práce.
Predmet zákazky sa bude realizovať v rozsahu rozpočtu — výkaz/výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy.
Poznámka:
Prílohou tejto výzvy je Relevantná štúdia, ktorá bola vypracovaná na pôvodný zámer realizáciu projektu s investičnými nákladmi 68 882,69 € bez DPH, pri spolufinancovaní projektu (Environmentálny fond a vlastné zdroje obce).
Celkové náklady na sanáciu lokality podľa aktuálneho rozpočtu sú v čiastke 47 003,99 € bez DPH, čo je aj predpokladaná hodnota zákazky (PHZ podľa bodu 4 tejto výzvy). Aktuálne sa počíta s financovaním len z prostriedkov Environmentálneho fondu.
Namiesto vo výkaze výmer uvedených predmetov dodávky a materiálov, pri ktorých je event. uvedený obchodný názov, značka alebo konkrétny typ, je možné dodať aj iné — ekvivalentné predmety.
Celý dokument výzvy (14 strán vo formáte pdf) vrátane príloh si môžete stiahnuť z tohto odkazu.

Pozvánka na Maškarný ples pre deti

Pozvánka na VZ Spolku urbáru — pozemkové spoločenstvo Sedliacka Dubová

P O Z V Á N K A

Výbor Spolku urbáru — pozemkové spoločenstvo Sedliacka Dubová, so sídlom 027 55 Sedliacka Dubová, zvoláva v zmysle zmluvy o pozemkovom spoločenstve čl. V. ods.1 schôdzu Valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať:
26. februára 2017 o 12:00 v Kultúrnom dome Sedliacka Dubová.
Prezentácia účastníkov je v čase od 11:30 do 12:00 hodiny.
Podrobný program, formulár splnomocnenia a informácie si prečítajte v samostatnom dokumente (doc).

Úspešný projekt Združenia Euroregión Tatry

Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo podporu pre projekt pod názvom Spracovanie projektových dokumentácií na území Euroregiónu „Tatry”. V partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry”, Európskym zoskupením územnej spolupráce Tatry, Prešovským samosprávnym krajom, mestom Kežmarok a obcami Dlhá nad Oravou, Krivá, Sedliacka Dubová a Chmeľnica začalo Združenie Euroregión Tatry s realizáciou projektu v mesiaci január 2017. Pozrite si viac podrobnosti o projekte.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy