Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Napriek nepriaznivému počasiu Deň obce 2016 prebehol úspešne

Napriek nepriaznivému počasiu, ktoré nás donútilo zmeniť miesto konania z futbalového ihriska do kultúrneho domu sa Deň obce tešil veľkému záujmu občanov. Obava, že bude malá účasť sa nenaplnila. Do tomboly sa predalo 400 lístkov a účastníci, bez zarátania účinkujúcich, prišli v počte viac ako 150, pričom sme videli, že boli aj z iných obcí, čo je tiež príjemné zistenie. Účastníci si pozreli pestrý kultúrny program a mohli si kúpiť občerstvenie a drobné suveníry (guláš bol zadarmo). Fotodokumentácia z priebehu dňa je už vo fotogalérii.

POZVÁNKA na Deň obce 17. júla od 14.00 hodiny

V programe okrem iného budú: hudobná i tanečná skupina, vystúpenie kúzelníka i rozprávača. Pripravená je tombola i občerstvenie. Prečítajte si podrobný program celého Dňa obce 2016. Pozývame všetkých občanov, priateľov obce Sedliacka Dubová, občanov susedných obcí i náhodných návštevníkov, ktorí sa v nedeľu 17. júla v popoludňajších hodinách ocitnú na území našej obce.

Prečítajte si aktuálne číslo obecných novín Žiar

Aktuálne číslo obecných novín Žiar vám prináša informácie zo života obce v prvom polroku 2016. Nájdete v ňom obvyklé rubriky vrátane Spoločenskej kroniky a Pozvánky na deň obce. Prečítate si informácie obecného úradu, informácie zo športu, spoločenského a kultúrneho života i školstva. Uverejňujeme recenziu knihy P. Colotku od spisovateľa Jána Čomaja pod názvom Priame svedectvo priameho muža, ktorú uverejnil Literárny týždenník v dvojčísle 17 – 18. Ďalšie články sa venujú aktivitám požiarnikov a dôchodcov. Celé číslo je dostupné ako vždy vo formáte pdf.

Vyhlásenie výberového konania

Obec Sedliacka Dubová ako zriaďovateľ Materskej školy v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení nie-ktorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Materskej školy, v Sedliackej Dubovej

Kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požia-davky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - od 1.1.2017 sa vyžaduje absolvovanie 1. atestácie.
Podrobné informácie o podkladoch a termíne pre podanie prihlášky do výberového konania si stiahnite v súbore pdf.

Máme nový rozvojový dokument obce

Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 9. mája 2016 dôležitý rozvojový dokument, ktorý dávame k dispozícií občanom ale i širokej verejnosti. Je to Spoločný program rozvoja obcí Oravského Podhradia do roku 2023. Ide o rozsiahly strategický dokument pre 10 obcí vrátane našej. Pre rýchle oboznámenie s dokumentom odporúčame prečítať krátky úvod a záver. Celý materiál dávame k dispozícií vo formáte pdf a každý si ho v prípade záujmu môže stiahnuť pre svoje potreby.

Oznam o odpredaji automobilu značky UAZ. Cena 500 €

Obec Sedliacka Dubová predáva terénny automobil značky UAZ vyrobený v roku 1979. Predajná cena je 500 eur. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Sedliackej Dubovej do 20. apríla 2016, kde je možné urobiť i obhliadku predávaného vozidla.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy