Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v našej obci dňa 12. 7. 2018

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z .z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznámila nám Stredoslovenská distribučná a. s.

že v termíne od: 12.07.2018 08:00 do: 12.07.2018 16:00

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

Realizujeme projekt Miestne komunikácie IBV Močiare

Naša obec realizuje od 1. 6. 2018 projekt Miestne komunikácie IBV Močiare

Turistická mobilná aplikácia o Orave

Naša obec — Sedliacka Dubová je členom združenia obcí MAS Orava o. z. (Miestná akčná skupina).

Vďaka realizovanému mikroprojektu Po Orave s mobilom/Po Orawie z telefonem sa združeniu MAS Orava, o.z. a jeho partnerovi Stowarzyszeniu Rozwoju Orawy podarilo vyvinúť unikátnu mobilnú aplikáciu venovanú rozvoju turistiky slovenskej a poľskej Oravy.

Pozrite si stránku MAS, prečítajte si podrobnosti o mobilnej aplikácii, ktorú si môžete stiahnuť zo stránky Po Orave s mobilom.

Obec získala projekt na zníženie energetickej náročnosti

Projekt je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ Sedliacka Dubová

Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí stavebného konania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania, stanovenie lehoty na vyjadrenie námietok a pripomienok podľa § 61 ods. 2 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších právnych predpisov

Stavebník Obec Sedliacka Dubová, IČO: 00314854, so sídlom Sedliacka Dubová 157, 027 55 v zastúpení Vladimír Kováčik, Komjatná 338, 034 96, podal dňa 10.04.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

Spracovanie projektových dokumentácii na území Euroregiónu „Tatry” — Cyklotrasa a cyklochodník

Tu je celé znenie vyhlášky vo formáte pdf

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy