Preskočiť na obsah

Spoločný program rozvoja obci Oravského podhradia na roky 2024 – 2030

Zverejnené 23.2.2024.

Kategória

Spoločný program rozvoja obcí Oravského podhradia tvoria 4 samostatné kapitoly.
V analytickej časti sú detailne rozobraté všetky základné regionálne charakteristiky tohto
územia, ktoré vyústili do SWOT analýzy. Pri tvorbe analytickej časti sa vychádza aj
z dotazníkového prieskumu. Strategická časť je venovaná výstupom z predchádzajúcej
kapitoly, v ktorej sú stanovené kľúčové faktory rozvoja a disparity regiónu. Tieto následne
vyúsťujú do cieľov a jednotlivých priorít pre rozvoj Oravského podhradia. V programovej
časti sú uvedené všetky priority a opatrenia regionálneho rozvoja týkajúce sa
definovaného regiónu. V záverečnej realizačnej časti a finančnom pláne sú uvedené
všetky plánované projektové zámery, ich financovanie a akčný plán na ich realizáciu.
Spoločný program rozvoja obcí Oravského podhradia je spracovaný do roku 2030
vrátane. Spoločný program rozvoja je otvorený dokument, ktorý v prípade podstatných
zmien bude možné podľa potreby aktualizovať, a po schválení jednotlivých zastupiteľstiev
obcí v zmysle zákona, bude slúžiť ako aktualizovaný dokument v programovom období
2021 – 2027.
Spoločný program je komplexným strategickým a rozvojovým dokumentom, sumarizujúci
otázky rozvoja priestorových štruktúr so sociálnymi, ekonomickými a ďalšími
predpokladmi. Preto počíta s tým, že jeho funkcia voči ostatným rozvojovým
dokumentom spracovaným na lokálnej úrovni bude nadradená

Pozrite si celý dokument (pdf)