Preskočiť na obsah

Získali sme projekt na komunálnu techniku

Zverejnené 21.5.2020.

Kategória

Názov projektu: Zvýšenie bezpečnosti v obci Sedliacka Dubová

Cieľ projektu: Konkrétny cieľ navrhovaného projektu predstavuje komplexné riešenie bezpečnostnej situácie (prevencie) v obci prostredníctvom obstarania technického vybavenia v obci Sedliacka Dubová.

Špecifické ciele projektu:
— Zlepšovanie miestnych služieb v obci Sedliacka Dubová
— Napomáhať pri úprave obecného majetku s cieľom zachovania bezpečnosti
— Komplexne zvýšiť úroveň technickej údržby obce
— Zvýšiť atraktivitu, podporiť a zmodernizovať miestnu infraštruktúru žiadateľa — obce a súčasne zabrániť migrácii obyvateľov

Predmet projektu: Moderné a efektívne prídavné zariadenia s požadovanými technickými parametrami rozšíria možnosti využitia obecného traktora Zetor Proxima 85. Všetky potrebné technické nadstavby určené pre údržbu obce Sedliacka Dubová sú kompatibilné s uvedeným traktorom. V požadovanom stave je cieľom obstarania nasledovných prídavných zariadení:

— Kosačka zadná disková 245 D 
— Mulčovací stroj s bočným posuvom SMWA avs 125
— Kontajner 4m3 so sklopnými bočnicami (KAA-4m3- sb)
— Šípový pluh, snehová radlica s prestaviteľnou geometriou krídiel UP 26

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 — 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Opatrenie č./názov: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie č./názov: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Číslo Výzvy: 22/PRV/2017
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
Prijímateľ: Obec Sedliacka Dubová (IČO: 00314854)
Miesto realizácie projektu: SR, Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, obec Sedliacka Dubová

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 44 748,00 €
Nenávratný finančný príspevok (EPFRV + ŠR SR): 44 748,00 €

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020


Realizáciou projektu sme získali štyri druhy závesného náradia.

Snežný pluh
Závesná vlečka
Kosačka
Mulčovač