Preskočiť na obsah

Heraldika obce

Obecné zastupiteľstvo prijalo symboly v takej podobe, ako navrhla Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky a požiadalo ich o zapísanie do Heraldického registra Slovenskej Republiky. Symboly, ktoré sme používali a a boli aj na ne zvyknutí, neboli schválené Heraldickou komisiou, a teda sa nemohli ani používať.

Zdôvodnenie symbolov Heraldickou komisiou

Symboly Sedliackej Dubovej zdôvodňuje PhDr. Ladislav Vrteľ- akademik Medzinárodnej heraldickej komisie v Paríži, tajomník Heraldického kolégia Fraňa Kráľa v Bratislave.

Historický symbol obce Sedliacka Dubová poznáme podľa odtlačku pečatidla z roku 1772 a z neskorších opisov tohto pečatidla. V pôvodnom pečatidle z roku 1772 bolo zobrazené zviera, tradične interpretované ako srna. Kruhopis znie DUBOVA COLONORUM 1772- tj. Sedliacka Dubová /colonus, lat.- sedliak/. Obsah pečate opísal A. Kavuljak ako „ pod suchým stromom srnec“ a napokon v Maďarskom krajinskom archíve sa zachoval opis pečate ako „dub a jeleň“.

I keď v najstaršej pečati bol zobrazený len srnec, z heraldického hľadiska možno akceptovať pridanie motívu stromu, presnejšie duba. Pravda, musí to byť jednoznačný a heraldicky štylizovaný dub, nie len neurčitý suchý strom. Potom možno o erbe Sedliackej Dubovej konštatovať, že patrí do kategórie hovoriacich erbov- vyjadrujú názov svojho nositeľa. Sú založené na pôvodnej heraldickej myšlienke obrazom vyjadriť meno. Ide o pozoruhodné erby, ktorým nechýba potrebný heraldický vtip. Sú navyše zapamätateľné a to tiež nie je zanedbateľná výhoda.

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobité heraldické /náuka o erboch/ , vexilologické /nanukaa o vlajkách/ a sigilografické nanukaa o pečatiach/ zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

Od spomenutých troch symbolov možno odvodiť ďalšie: zástavu, vlajku, krátku zástavu, krohvu ú/ predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar/, znakovú zástavu, kombinovanú a štandardu starostu obce. Pri všetkých odvodených symboloch sa musia zachovať všetky základné znaky symbolov obce. Bližšie informácie sa nachádzajú v heraldickej štúdií na obecnom úrade.